Κλινικές Δοκιμές

Τι είναι οι κλινικές δοκιμές (clinical trials);

Κλινική Δοκιμή είναι μελέτες εφαρμοσμένης ιατρικής έρευνας που διεξάγονται σε ανθρώπους και έχουν ως στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Οι κλινικές δοκιμές  αποτελούν το μοναδικό εγκεκριμένο τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων και διέπονται από παγκοσμίως αποδεκτές και ιδιαίτερα αυστηρές επιστημονικές, δεοντολογικές και ηθικές αρχές. Πατέρας των κλινικών δοκιμών θεωρείται ο Σκώτος ιατρός James Lindο που πραγματοποίησε την πρώτη σωστά σχεδιασμένη κλινική μελέτη για το σκορβούτο το 1747.

Περισσότερα για τις κλινικές δοκιμές

Ενεργείς Κλινικές Δοκιμές στην Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική Αλεξανδρούπολης

SLSG18-301
«Μία τυχαιοποιημένη , ανοικτή μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μονοθεραπείας συντήρησης με Galinpepimut-S (GPS), σε σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη θεραπεία που επιλέχθηκε από τον ερευνητή, σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία που πέτυχαν πλήρη ύφεση μετά τη λήψη θεραπείας διάσωσης δεύτερης γραμμής.»

P22-535
«Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη για την περιγραφή της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του venetoclax ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία στη συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα – η μελέτη SURVIVE»

H21-923
«Πρότυπα θεραπείας σε πραγματικές συνθήκες και κλινικές εκβάσεις σε ασθενείς με ΟΜΛ μη κατάλληλους να λάβουν εντατική χημειοθεραπεία στην Ελλάδα οι οποίοι λαμβάνουν πρώτης γραμμής συστηματική θεραπεία ή την καλύτερη υποστηρικτική φροντίδα στην Ελλάδα – η μελέτη SECURE»

Μ19-708

Τυχαιοποιημένη ανοικτή, 2 ομάδων, πολυκεντρική, φάσης 3 μελέτη του Venetoclax και της αζακιτιδίνης έναντι της καλύτερης υποστηρικτικής θεραπείας ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία στην πρώτη ύφεση μετά από συμβατική χημειοθεραπεία (VIALE-M)

2215-CL-0302 (φάσεως ΙΙΙ)

Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη με εικονικό φάρμακο του αναστολέα του FLT3 Gilteritinib (ASP2215) χορηγούμενο ως θεραπεία συντήρησης μετά από τη θεραπεία εφόδου/εδραίωσης σε ασθενείς με FLT3/ITD ΟΜΛ σε πρώτη πλήρη ύφεση.

Μ16-043

Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του Venetoclax συγχορηγούμενο με χαμηλή δόση κυταραβίνη έναντι χαμηλής δόσης κυταραβίνη σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν προηγούμενη θεραπεία, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία.

Ρ-3001 (φάση ΙΙΙ)

Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης κλινική μελέτη του Pevonedistat σε συνδυασμό με αζακιτιδίνη έναντι μονοθεραπείας με αζακιτιδίνη ως θεραπείας πρώτης γραμμής για ασθενείς με υψηλότερου κινδύνου μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία ή οξεία μυελογενή λευχαιμία με χαμηλό ποσοστό βλαστών.

CA056-025 – «Φάσης 3, τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του luspatercept (ACE 536) έναντι της εποετίνης άλφα για τη θεραπεία της αναιμίας λόγω μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου (ΜΔΣ) πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου βάσει του αναθεωρημένου διεθνούς προγνωστικού συστήματος βαθμολόγησης (IPSS-R) σε συμμετέχοντες οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγουμένως θεραπεία με παράγοντα διέγερσης της ερυρθοποιητίνης (ESA) και είναι μη εξαρτώμενοι από μεταγγίσεις (NTD): η μελέτη ELEMENTS-MDS»

AG-946-C-002

«Μία φάσης 2α /2β, ανοικτής επισήμανσης, επαλήθευσης θεωρίας (φάση 2α) και διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (φάση 2β), πολυκεντρική μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του AG-946 σε συμμετέχοντες με αναιμία οφειλόμενη σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα χαμηλού κινδύνου.»

CA055-026

«Φάσης 2/3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, βελτιστοποίηση της δόσης (Μέρος Ι), διπλά τυφλή (Μέρος ΙΙ) μελέτη σύγκρισης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της από του στόματος χορηγούμενης αζακιτιδίνης (oral-Aza, ONUREG) συν βέλτιστη υποστηρικτική φροντίδα (BSC) έναντι εικονικού φαρμάκου συν BSC σε συμμετέχοντες με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου κατά IPSS-R»

CMBG453B12203
«Ενός σκέλους, ανοιχτή μελέτη φάσης ΙΙ του sabatolimab σε συνδυασμό με αζασιτιδίνη και βενετοκλάξη σε ενήλικες συμμετέχοντες με υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μυελοδυσπαλστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) σύμφωνα με τα κριτήρια IPSS-R.»

ACE-536-MDS-002 – COMMANDS
Μία φάσης 3, ανοικτής επισήμανσης, τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Luspatercept (ACE-536) έναντι της εποετίνης άλφα για τη θεραπεία της αναιμίας που οφείλεται σε μυελοδυσπαλστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κίνδυνου σύμφωνα με το IPSS-R , σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει ποτέ στο παρελθόν ESA, οι οποίοι χρήζουν μεταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων.

CMBG453B12201

Τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο φάσης ΙΙ πολυκεντρική μελέτη ενδοφλέβιου MBG453 ως προσθήκη σε υπομεθυλιωτικούς παράγοντες σε ενήλικες ασθενείς με ενδιάμεσου, υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) σύμφωνα με τα κριτήριαIPSS-R.

AZA-MDS-003 (φάσεως ΙΙΙ) – (Ολοκληρώθηκε)

Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη που ελέγχει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος αζακυτιδίνης συν υποστηρικτική θεραπεία έναντι του εικονικού φαρμάκου συν υποστηρικτική θεραπεία σε ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη αναιμία και θρομβοπενία λόγω ΜΔΣ χαμηλού κινδύνου.

PASS – (Ολοκληρώθηκε)

Μια προοπτική μη παρεμβατική μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας , σχεδιασμένη ως ένα μητρώο νόσου σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) εξαρτώμενα από μετάγγιση, με χαμηλού ή ενδιάμεσου-1 κινδύνου IPSS και απομονωμένου del(5q)

EUMELEIA

«Μία ανειλημμένη με πρωτοβουλία ερευνητή, φάσης ΙΙ, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, ενός σκέλους, προοπτική κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας εναλλασσόμενων σχημάτων με βάση τη βορτεζομίμπη σε συνδυασμό με δαρατουμουμάμπη ακολουθούμενα από θεραπεία συντήρησης με δαρατουμουμάμπη στο πλαίσιο της αρχικής θεραπείας της πρωτοπαθούς πλασματοκυτταρικής λευχαιμίας: μία δοκιμή της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος – η μελέτη EUMELEIA.

REAL IMM

«Πραγματική καινοτομία στο Πολλαπλό Μυέλωμα – REAL IMM »

EMN33/54767414MMY2089 – EMN

Μελέτη Φάσης 2 που εφαρμόζει καινοτόμες τεχνικές ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) για συμμετέχοντες με προηγουμένως μη θεραπευμένο πολλαπλό μυέλωμα που έχει υποβληθεί σε θεραπεία με Daratumumab, Bortezomib,

Lenalidomide and Dexamethasone (D-VRd) πριν και μετά από θεραπεία υψηλής δόσης ακολουθούμενη Αυτόλογη Μεταμόσχευση Βλαστοκυττάρων (ASCT)

EMN30

«Phase 3 study of teclistamab in combination with lenalidomide and teclistamab alone versus lenalidomide alone in participants with newly diagnosed multiple myeloma as maintenancetherapy following autologous stemm cell transplantation.»

20180117

Μία ανοιχτού σχεδιασμού, φάσης 2 δοκιμή για τη θεραπεία ασθενών με πρώτη ή δεύτερη υποτροπή πολλαπλού μυελώματος με καρφιλζομίμπη, πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (KPd)

C1071032 – Pfizer

Φάσης 3 παγκόσμια μελέτη του ELRANATAMAB για θεραπεία ασθενών με ανθεκτικό- υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα.

EAE115 – EAE

Μελέτη φάσης 2 της ισατουξιμάμπης σε συνδυασμό με πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με Πολλαπλούν Μυέλωμα που έχουν λάβει μία προηγούμενη γραμμή θεραπείας που περιείχε λεναλιδομίδη και αναστολέα πρωτεασώματος

ΑΡΡOW2

Μία τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη φάσης 3 για τη σύγκριση της θεραπείας με χορηγούμενη μία φορά την εβδομάδα έναντι δύο φορές την εβδομάδα καρφιλζομίμπη σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα. (A.R.R.O.W.2)

INSIGHT – MM (φάσεως ΙV)

A global, prospective, non-interventional, observational study of
presentation, treatment patterns, and outcomes in multiple myeloma patients

C16048

Μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που υποβάλλονται σε θεραπεία με Ninlaro για την αξιολόγηση της ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης, του ποσοστού συνέχισης της θεραπείας, της ποιότητας ζωής, της ικανοποίησης των ασθενών και της συμμόρφωσης στη θεραπεία στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη στην Ελλάδα

CLBH589D2408

Μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας της παμπινοστάτης, μία μη παρεμβατική μελέτη της παμπινοστάτης σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον και/ή ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα (RRMM).

20150262

Στοιχεία από την καθημερινή πρακτική σχετικά με τη χρήση της καρφιλζομίμπης μεταξύ ασθενών με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα στην Ευρώπη.

20167750

Μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση των επιδράσεων της καρφιλζομίμπης στην οστική νόσο σε ασθενείς με υποτροπιάζον και/ή ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα που λαμβάνουν καρφιλζομίμπη σύμφωνα με την καθιερωμένη κλινική πρακτική.

NIS-GEN-POM-001

Μία μελέτη αναδρομικής ανασκόπησης ιατρικών αρχείων και προοπτικής παρακολούθησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πομαλιδομίδης σε συνδυασμό με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα υπό πραγματικές κλινικές συνθήκες.

C16029 (φάση 2/3)

Μία φάσης 2/3, τυχαιοποιημένη, ανοιχτής αγωγής μελέτη για τη σύγκριση της από του στόματος ιξαζομίμπης/δεξαμεθαζόνης και της από του στόματος πομαλιδομίδης/δεξαμεθαζόνης στο υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα

LEGEND (Ολοκληρώθηκε)

Μελέτη αναδρομικής εξέτασης φακέλου των εκβάσεων της θεραπείας δεύτερης γραμμής με λεναλιδομίδη/δεξαμεθαζόνη σε Έλληνες ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα και των θεραπευτικών μοντέλων μετά από την εξέλιξη της νόσου

GSK207503 – DREAMM-7

Μία πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συνδυασμού Belantamab Mafodotin, Βορτεζομίμπης και Δεξαμεθαζόνης (B-Vd) σε σύγκριση με τον συνδυασμό Δαρατουμουμάμπης, Βορτεζομίνπης και Δεξαμεθαζόνης (D-Vd) σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.

MK-1026-011 (Bellwave 011) – MSD

Φάσης 3 τυχαιοποιημένη μελέτη για την μελέτη της αποτελεσματικότητας του Nemtabrutinib σε σύγκριση με Ibrutinib ή Acalabrutinib σε ασθενείς με μη θεραπευόμενη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία / Μικρό Λευκοκυτταρικό Λέμφωμα.

EMN33 – A phase 2 study applying innovative minimal residual disease (MRD) techniques for participants with previously untreated multiple myeloma treated with daratumumab, bortezomib, lenalidomide and dexamethasone (D-VRd) prior to and after high-dose therapy followed by autologous stemm cell transplantation (ASCT) – TAURUS

CMBG453B12301

Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ της αζακιτιδίνης με ή χωρίς MBG453 για τη θεραπεία ασθενών με ενδιάμεσου, υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS) κατά IPSS-R, ή χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία-2 (CMML-2)

MIRACLLE

Μία επιδημιολογική, προοπτική μελέτη κοόρτης, διετούς διάρκειας για να καταγράψει την πραγματική στρατηγική αντιμετώπισης πρώτης και δεύτερης γραμμής θεραπεία, στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, αποτελέσματα θεραπείας, ποιότητα ζωής και χρήση πόρων σε ασθενείς με Χρόνια λεμφοκυτταρική Λευχαιμία στην Ελλάδα

ML 30133 (φάσεως ΙV)

Πολυκεντρική, ενός σκέλους, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης της ομπινουτουζουμάμπης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και του κόστους της αντιμετώπισης της νόσου σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και συννοσηρότητες στην Ελλάδα

CA180-696(φάση IV)

Αντιμετώπιση της Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΧΜΛ) με δασατινίμπη σε ρεαλιστικές συνθήκες κλινικής πράξης

Ρ-3001 (φάση ΙΙΙ)

Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης κλινική μελέτη του Pevonedistat σε συνδυασμό με αζακιτιδίνη έναντι μονοθεραπείας με αζακιτιδίνη ως θεραπείας πρώτης γραμμής για ασθενείς με υψηλότερου κινδύνου μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία ή οξεία μυελογενή λευχαιμία με χαμηλό ποσοστό βλαστών.

Η19-476

«Αναδρομική ανάλυση κλινικών εκβάσεων ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Υ/Α ΧΛΛ) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με venetoclaxΑναδρομική ανάλυση από την Ελλάδα.» 

P19-568 – CONCRETE

«Κλινικές εκβάσεις ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Υ/Α ΧΛΛ) οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία με Venetoclax σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής στην Ελλάδα.»

BGB-3111 – Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη Φάσης 3 της ζανουμπρουτινίμπης (BGB-3111) σε συνδυασμό με αντι-CD20 αντισώματα έναντι της λεναλιδομίδης σε συνδυασμό με ριτουξιμάμπη σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό οζώδες λέμφωμα ή λέμφωμα οριακής ζώνης.

CC-5013-MCL-005

«Μία μη παρεμβατική, μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα κυττάρων μανδύα για την περαιτέρω διερεύνηση και τον χαρακτηρισμό της σχέσης της λεναλιδομίδης με την αντίδραση αναζωπύρωσης όγκου και το υψηλό φορτίο όγκου.»

54179060CML3004

«Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής ετικέτας, πολυκεντρική, επαγωγικά ενοποιημένη μελέτη φάσης 2/3 της ιμπρουτινίμπης σε συνδυασμό με ριτουξιμάμπη έναντι της επιλογής του ιατρού μεταξύ λεναλιδομίδης συν ριτουξιμάμπης ή βορτεζομίμπης συν ριτουξιμάμπης σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα.»

OMB 110918 (φάσεως ΙΙΙ) – (Ολοκληρώθηκε)

Μία Τυχαιοποιημένη, Ανοικτή Μελέτη του Συνδυασμού Ofatumumab και Bendamustine Συγκριτικά με τη Μονοθεραπεία Bendamustine σε Χαμηλού Βαθμού Κακοήθειας (Βραδείας Εξέλιξης) Μη Hodgkin Λέμφωμα Εκ Β-κυττάρων Ανθιστάμενο στη θεραπεία με Rituximab ή σε Θεραπευτικό Σχήμα που Περιέχει Rituximab Κατά τη Διάρκεια ή Εντός Έξι Μηνών από τη Θεραπεία

PCYC1143

A phase 3 study of ibrutinib in combination with Venetoclax in subjects with mantle cell lymphoma.

GS-EU-313-4171 ZEUS

Μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση του προφίλ ασφάλειας του idelalisib σε ασθενείς με ανθεκτικό οζώδες λέμφωμα (FL)

MANIFEST

«Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με ενεργό φάρμακο μελέτη φάσης 3 του συνδυασμού pelabresib (CPI-0610) και ρουξολιτινίμππης έναντι εικονικού φαρμάκου και ρουξολιτινίμπης σε πρωτοθεραπευόμενους με αναστολέα JAK ασθενείς με μυελοΐνωση (MF).»

H23-122

«Μία πολυεθνική μελέτη στην καθημερινή κλινική πρακτική για τη διερεύνηση των θεραπευτικών μοτίβων, της αποτελεσματικότητας και της χρήσης πόρων υγειονομικής φροντίδας σε ασθενείς με διάγνωση μυελοΐνωσης μέσω ιατρικών αρχείων – η μελέτη METER.»

CMBG453B12206B

«Ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη μετάβασης φάσης για τους ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει προηγούμενη μελέτη του sabatolimab (MBG453) που πραγματοποιήθηκε με χορηγία της Novartis και κρίνεται από τον ερευνητή ότι αποκομίζουν όφελος από τη συνέχιση της θεραπείας με sabatolimab.»

ESCAPE (φάσεως ΙV) (Ολοκληρώθηκε)

Μελέτη παρατήρησης της επίδρασης στην ποιότητα ζωής, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρουξολιτινίμπης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση

ERASER (φάσεως ΙV) (Ολοκληρώθηκε)

Μελέτη παρατήρησης για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Tasigna σε πρωτοδιαγνωσθέντες ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία.

The INDEPENDENCE Trial

A phase 3, double-blind, randomized study to compare the efficacy and safety of Luspatercept (ACE-536) versus placebo in subjects with myeloproliferative neoplasm-associated myelofibrosis on concomitant JAK2 inhibitor therapy and who require red blood cell transfusions

ACE-536-MF-002

“Μία φάσης 3, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας  του Luspatercept (ACE-536) έναντι
εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς εμ σχετιζόμενη με μυελοϋπερπλαστική νεοπλασία μυελοΐνωση, που λαμβάνουν συγχορηγούμενη θεραπεία με αναστολέα
JAK2 και χρειάζονται μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων  – INDEPENDENCE”

ΒΟ 42161

Μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτής ετικέτας, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της κροβαλιμάμπης έναντι της εκουλιζουμάμπης σε ενήλικες και έφηβους ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH) που λαμβάνουν την τρέχουσα περίοδο θεραπεία με αναστολείς του συμπληρώματος

ΒΟ 42162

Μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτής ετικέτας, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της κροβαλιμάμπης έναντι της εκουλιζουμάμπης σε ενήλικες και έφηβους ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH), οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με αναστολείς του συμπληρώματος

M07-001 -(Ολοκληρώθηκε)

Διεθνές PNH Registry, για ασθενείς που λαμβάνουν η οχι Soliris – (Ολοκληρώθηκε)