Κλινικές Δοκιμές

Τι είναι οι κλινικές δοκιμές (clinical trials);

Κλινική Δοκιμή είναι μελέτες εφαρμοσμένης ιατρικής έρευνας που διεξάγονται σε ανθρώπους και έχουν ως στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Οι κλινικές δοκιμές  αποτελούν το μοναδικό εγκεκριμένο τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων και διέπονται από παγκοσμίως αποδεκτές και ιδιαίτερα αυστηρές επιστημονικές, δεοντολογικές και ηθικές αρχές. Πατέρας των κλινικών δοκιμών θεωρείται ο Σκώτος ιατρός James Lindο που πραγματοποίησε την πρώτη σωστά σχεδιασμένη κλινική μελέτη για το σκορβούτο το 1747.

Περισσότερα για τις κλινικές δοκιμές

Ενεργείς Κλινικές Δοκιμές στην Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική Αλεξανδρούπολης

2215-CL-0302 (φάσεως ΙΙΙ)

Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη με εικονικό φάρμακο του αναστολέα του FLT3 Gilteritinib (ASP2215) χορηγούμενο ως θεραπεία συντήρησης μετά από τη θεραπεία εφόδου/εδραίωσης σε ασθενείς με FLT3/ITD ΟΜΛ σε πρώτη πλήρη ύφεση.

Μ16-043

Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του Venetoclax συγχορηγούμενο με χαμηλή δόση κυταραβίνη έναντι χαμηλής δόσης κυταραβίνη σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν προηγούμενη θεραπεία, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία.

Ρ-3001 (φάση ΙΙΙ)

Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης κλινική μελέτη του Pevonedistat σε συνδυασμό με αζακιτιδίνη έναντι μονοθεραπείας με αζακιτιδίνη ως θεραπείας πρώτης γραμμής για ασθενείς με υψηλότερου κινδύνου μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία ή οξεία μυελογενή λευχαιμία με χαμηλό ποσοστό βλαστών.

AZA-MDS-003 (φάσεως ΙΙΙ) – (Ολοκληρώθηκε)

Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη που ελέγχει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος αζακυτιδίνης συν υποστηρικτική θεραπεία έναντι του εικονικού φαρμάκου συν υποστηρικτική θεραπεία σε ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη αναιμία και θρομβοπενία λόγω ΜΔΣ χαμηλού κινδύνου.

PASS

Μια προοπτική μη παρεμβατική μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας , σχεδιασμένη ως ένα μητρώο νόσου σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) εξαρτώμενα από μετάγγιση, με χαμηλού ή ενδιάμεσου-1 κινδύνου IPSS και απομονωμένου del(5q)

INSIGHT – MM (φάσεως ΙV)

A global, prospective, non-interventional, observational study of
presentation, treatment patterns, and outcomes in multiple myeloma patients

C16048

Μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που υποβάλλονται σε θεραπεία με Ninlaro για την αξιολόγηση της ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης, του ποσοστού συνέχισης της θεραπείας, της ποιότητας ζωής, της ικανοποίησης των ασθενών και της συμμόρφωσης στη θεραπεία στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη στην Ελλάδα

CLBH589D2408

Μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας της παμπινοστάτης, μία μη παρεμβατική μελέτη της παμπινοστάτης σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον και/ή ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα (RRMM).

20150262

Στοιχεία από την καθημερινή πρακτική σχετικά με τη χρήση της καρφιλζομίμπης μεταξύ ασθενών με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα στην Ευρώπη.

20167750

Μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση των επιδράσεων της καρφιλζομίμπης στην οστική νόσο σε ασθενείς με υποτροπιάζον και/ή ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα που λαμβάνουν καρφιλζομίμπη σύμφωνα με την καθιερωμένη κλινική πρακτική.

NIS-GEN-POM-001

Μία μελέτη αναδρομικής ανασκόπησης ιατρικών αρχείων και προοπτικής παρακολούθησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πομαλιδομίδης σε συνδυασμό με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα υπό πραγματικές κλινικές συνθήκες.

C16029 (φάση 2/3)

Μία φάσης 2/3, τυχαιοποιημένη, ανοιχτής αγωγής μελέτη για τη σύγκριση της από του στόματος ιξαζομίμπης/δεξαμεθαζόνης και της από του στόματος πομαλιδομίδης/δεξαμεθαζόνης στο υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα

LEGEND (Ολοκληρώθηκε)

Μελέτη αναδρομικής εξέτασης φακέλου των εκβάσεων της θεραπείας δεύτερης γραμμής με λεναλιδομίδη/δεξαμεθαζόνη σε Έλληνες ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα και των θεραπευτικών μοντέλων μετά από την εξέλιξη της νόσου

ML 30133 (φάσεως ΙV)

Πολυκεντρική, ενός σκέλους, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης της ομπινουτουζουμάμπης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και του κόστους της αντιμετώπισης της νόσου σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και συννοσηρότητες στην Ελλάδα

CA180-696(φάση IV)

Αντιμετώπιση της Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΧΜΛ) με δασατινίμπη σε ρεαλιστικές συνθήκες κλινικής πράξης

Ρ-3001 (φάση ΙΙΙ)

Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης κλινική μελέτη του Pevonedistat σε συνδυασμό με αζακιτιδίνη έναντι μονοθεραπείας με αζακιτιδίνη ως θεραπείας πρώτης γραμμής για ασθενείς με υψηλότερου κινδύνου μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία ή οξεία μυελογενή λευχαιμία με χαμηλό ποσοστό βλαστών.

OMB 110918 (φάσεως ΙΙΙ)

Μία Τυχαιοποιημένη, Ανοικτή Μελέτη του Συνδυασμού Ofatumumab και Bendamustine Συγκριτικά με τη Μονοθεραπεία Bendamustine σε Χαμηλού Βαθμού Κακοήθειας (Βραδείας Εξέλιξης) Μη Hodgkin Λέμφωμα Εκ Β-κυττάρων Ανθιστάμενο στη θεραπεία με Rituximab ή σε Θεραπευτικό Σχήμα που Περιέχει Rituximab Κατά τη Διάρκεια ή Εντός Έξι Μηνών από τη Θεραπεία

PCYC1143

A phase 3 study of ibrutinib in combination with Venetoclax in subjects with mantle cell lymphoma.

GS-EU-313-4171 ZEUS

Μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση του προφίλ ασφάλειας του idelalisib σε ασθενείς με ανθεκτικό οζώδες λέμφωμα (FL)

ESCAPE (φάσεως ΙV) (Ολοκληρώθηκε)

Μελέτη παρατήρησης της επίδρασης στην ποιότητα ζωής, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρουξολιτινίμπης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση

ERASER (φάσεως ΙV) (Ολοκληρώθηκε)

Μελέτη παρατήρησης για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Tasigna σε πρωτοδιαγνωσθέντες ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία.

M07-001 -(Ολοκληρώθηκε)

Διεθνές PNH Registry, για ασθενείς που λαμβάνουν η οχι Soliris